Czynsz z tytułu najmu samochodu zaliczamy w całości do kosztów podatkowych

Od wielu lat trwał spór podatników z fiskusem o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych czynszu najmu samochodu osobowego w pełnej wysokości. Organy podatkowe stały dotychczas na stanowisku, że kwota czynszu najmu jest kosztem uzyskania przychodów podatnika jedynie do wysokości tzw. kilometrówki, co – zdaniem fiskusa – wynika z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 51 uPDOP.

Powyższy przepis wyłącza z kosztów podatkowych wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej tzw. kilometrówkę, czyli kwotę wynikającą z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

Zdaniem podatników regulacja ta nie ogranicza prawa do zaliczania całej kwoty czynszu najmu samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów, gdyż czynsz ten nie sposób uznać za „wydatek z tytułu kosztów używania” tego samochodu. Za tego typu wydatki uznać można jedynie koszty paliwa, opłat parkingowych itp.

Pogląd ten jeszcze kilka lat temu budził kontrowersje w orzecznictwie sądowym. Część sądów administracyjnych podzielała bowiem stanowisko podatników, a pozostała część przyznawała w tym zakresie rację organom podatkowym (na tym polu szczególnie wsławił się wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 06.05.2011 r., sygn. I SA/Wr 412/11). Począwszy od wyroku NSA z dnia 16.03.2012 r. (sygn. II FSK 2030/10) można jednakże zaobserwować wykształcenie się jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która jest korzystna dla podatników.

Potwierdza to treść najnowszego wyroku, dotyczącego tej problematyki, w którym to WSA w Gdańsku stwierdził, że „do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu” (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17.09.2013 r., sygn. I SA/Gd 779/13).

WSA w Gdańsku wytknął przy tym organowi podatkowemu, że wyrok WSA we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 412/11) przywołany przez organ podatkowy na poparcie swojej argumentacji został uchylony wyrokiem NSA z dnia 20.08.2013 r. (sygn. II FSK 2446/11).

Niestety, organy podatkowe nie zważając zupełnie na orzecznictwo sądowe, jeszcze do niedawna wydawały niekorzystne interpretacje podatkowe, powołując się jednocześnie na uchylony przez NSA wyrok WSA we Wrocławiu (zob. np. interpretacja DIS w Warszawie z dnia 02.10.2013 r., sygn. IPPB3/423-498/13-2/EŻ; interpretacja DIS w Bydgoszczy z dnia 12.08.2013 r., sygn. ITPB3/423-212a/13/PST; interpretacja DIS w Katowicach z dnia 05.08.2013 r., sygn. IBPBI/2/423-580/13/MS).

Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie z dniem 8 listopada 2013 r. We wskazanej dacie Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005) w tym zakresie, która potwierdza korzystne stanowisko przedstawione przez WSA w Gdańsku. W przypadku zainteresowania dokonaniem odpowiednich korekt podatku, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi.